top of page

ภาวะผู้นำแบบลีนแอจไจล์ (Lean-Agile Leadership)

ภาวะผู้นำแบบลีน-แอจไจล์เป็น 1 ใน 5 สมรรถนะหลักขององค์กรแบบลีน โดยภาวะผู้นำที่อธิบายถึงการขับเคลื่อนผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน มุ่งสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ โดยกระตุ้นให้พนักงานทุกคน และทีมมุ่งสู่ศักยภาพสูงสุด ข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ด้วยการเรียนรู้ นิทรรศการ สอน และโค้ช อยู่ในกรอบของ SAFe 4.6 (Scaled Agile Framework® (SAFe®) ถูกพัฒนาโดย Dean Leffingwell) เน้นกรอบความคิด คุณภาพ หลักการ และวิธีการปฏิบัติของลีน-แอจไจล์

ทำไมต้องภาวะผู้นำแบบลีน-แอจไจล์

ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ ผู้นำ ผู้บริหารระดับสูง มีความรับผิดชอบในการ ปรับเปลี่ยน ผลักดันการพัฒนาให้สำเร็จ เรายังสมารถที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงองค์กร และระบบปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารทั้นที่จะสร้งบรรยากาศในการกระตุ้นให้พนักงานมุ่งสู่สมรรถนะที่สูงุด ทั้งนั้นการสร้างคุณค่า และการทำงานเป็นทีม ดังนั้น แบบจำลองการแนวคิดแบบลีน และการลงมือทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากตัวอย่างจริง การโค้ช และการสร้างกำลังใจในการปรับเปลี่ยน เส้นทางสู่องค์กรแบบลีนไม่ได้ง่ายที่จะไปถึง แต่ก็ไม่ได้ยากจนไม่มีผู้ไปถึง เช่นกัน

ภาวะผู้นำแบบลีนแอจไจล์ที่เป็นรากฐานองค์กรแบบลีน

เราจะเห็นได้ว่า ผู้จัดการ ผู้ตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอิทธิพลต่อองค์กร ต้องนำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างภาวะผู้นำ การสอนที่ดีกว่า การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ การมีส่วนร่วมกับตัวบุคคล และทีม เพื่อให้เข้าใจแก่นของลีนและแอจไจล์ และการนำไปลงมือปฏิบัติ ความรู้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องมีการนำไปสู่การแปลงสภาพองค์กรให้ได้อีกด้วย

เราต้องการคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Lean Change Agent) นี้ให้เกิดในองค์กร (เขาว่ากันว่ามีกลุ่มนี้มากกว่า 25% ในองค์กรจะพลิกฟื้นองค์กรขึ้นมาได้) กลุ่มคนเหล่านี้จะรับหน้าที่ในการนำการเปลี่ยนแปลงในการทำงานแบบใหม่ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มจ้น ต้องมีคนนำทางและกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมไว้สนับสนุน ทำให้ทุกคนเข้าใจเส้นทางในการพัฒนาไปสู่องค์กรแบบลีน ซึ่งมันไม่มีสูตรตายตัว หรือสูตรสำเร็จ เทน้ำร้อนทานได้เลย

องค์กรต้องหาคุณค่าที่แท้จริงในสายตาลูกค้าให้เจอ หรือแม้แต่ปรับแต่คุณค่าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตัดความสูญเปล่า เช่น งานรอคอย งานที่หนักเกินไป สินค้าที่รอทำงาน การมุ่งไปที่การขจัดความสูญเปล่าและการรอคอยนี้แหละ ต้องเป็นนโยบายและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ทำอย่างไรให้ความแรงจูงใจ ในการสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ในองค์กร

โดยผู้นำต้องจะต้องมี 2 บทบาท คือ 1) การคิดและการถ่ายทอความเป็นลีน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น และ 2) การนำทีม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ขับเคลื่อนเพื่อมู่งสู่องค์กรแบบลีน

บ้านของ SAFe 4.6

ครั้งหน้าจะมาเขียนถึงการผสมผสาน "หลักการลีน-แอจไจล์" ว่ามีอะไรบ้างนะครับ

© Scaled Agile, Inc.

Include this copyright notice with the copied content.

Adapt source from

www.scaledagileframework.com/lean-agile-leadership

Read the FAQs on how to use SAFe content and trademarks here:

www.scaledagile.com/about/about-us/permissions-faq/

Explore Training at:

www.scaledagile.com/training/calendar/

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page