top of page

วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ กำลังศึกษา PhD (Logistics and Supply Chain Management) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน) 
 

 • จบการศึกษา บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์พิเศษ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ บริษัทชั้นนำ และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง 

 

 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวุฒิวิศวกรสาขาอุตสาหการ (ในไทยมีเพียง 140 ท่าน) ของสภาวิศวกร และเป็น 1 ในวิศวกรอาเซียน กลุ่มแรกของประเทศไทย

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM

 • เริ่มงานที่บริษัทในเครือสหพัฒน์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 

       - ธุรกิจกิจเริ่มต้นใหม่แบบลีน (Lean Startup) 

       - การจัดการโซ่อุปทานแบบลีนซิกส์ซิกม่า (L6SSCM) 
       - การบริหารการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต

         การตลาดอุตสาหกรรม 
       - การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) 
       - ระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม

 • ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 300 แห่ง 

       - ได้รับทุนกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึก

          อบรม The Executive Program on Production Management (EPPM) ซึ่ง

          เทียบเท่ากับ Lead Master ณ HIDA-AOTS ประเทศญี่ปุ่น 
       - Workshop on Lean Applications Focusing on the Service Industry ทุน

          Asian Productivity Organization ประเทศญี่ปุ่น

       - ได้รับ Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS, USA ซึ่งเป็น   

          ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการจัดการการปฏิบัติการระดับสากล อันดับ 1 ของ

         โลก (SCM World’s, 2014) 

 •  เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป 

        การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (PIM#2)
        การบริหารจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า (SPM#2) 
        และการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (WDM#3) กรมอุตสาหกรรม            พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 • ผู้เขียนหนังสือ “LEAN ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง” วางจำหน่ายปลาย มค 2560 และ "LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ" วางจำหน่าย ตค 2561 ติด Best Seller ภายในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย

Awards

 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละเวลาในการทำคุณประโยชน์ให้กับ วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพมหานคร 2556

.

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), กรุงเทพมหานคร, 2554 

 

 • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาระดับดีเด่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, 2554

 • ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตและนำเสนอผลงานในประเทศ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร, 2554

bottom of page