top of page

 

 

 

     LEANxACADEMY ให้บริการออกแบบองค์กร เพื่อการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
 

   - การออกแบบองค์กร
   - การออกแบบโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน
   - การออกแบบกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดหาซื้อ การผลิต การวางแผน การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้า

   - คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
   - โรงงานตามหลักมาตรฐานสากล และการขอใบอนุญาต (รง. กับกระทรวงอุตสาหกรรม)
   - การออกแบบระบบงานมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO9001, ISO14001, GMP เป็นต้น

     หลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรของคุณแบบ Tailor-made (ไม่เสียค่าบริการในการออกแบบหลักสูตร)

bottom of page